Advokátní kancelář JGK advokáti v. o. s., se sídlem 28. října 438/219, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 075 36 941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 21867 (dále jen „Advokáti“), zpracovává manuálně, v listinné i elektronické podobě jakožto správce osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR“).

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Advokáti zpracovávají osobní údaje svých klientů a obchodních partnerů, jsou-li fyzickými osobami (dále jen „subjekty údajů“), výhradně za níže stanovenými účely, na základě právních titulů stanovených GDPR a v rozsahu nutném pro naplnění účelu, k němuž byly shromážděny.

 • Plnění smlouvyo poskytování právních služeb, včetně jejího sjednání; plnění povinností stanovených smlouvami s obchodními partnery; předsmluvní jednání s kandidáty na pracovní pozice v advokátní kanceláři;
 • Plnění právních povinností(zejm. povinností stanovených účetními a daňovými předpisy Advokáty jakožto zaměstnavateli a s tím související předávání osobních údajů orgánům veřejné moci; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace; identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů);
 • Ochrana oprávněného zájmu(ochrana práv a právem chráněných zájmů Advokátů a třetích osob – zejm. klientů Advokátů);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb prostřednictvím e-mailu(zasílání obchodních sdělení či newsletterů na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů);

  

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Advokáti zpracovávají zejména následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ, číslo OP nebo jiného osobního dokladu;
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • finanční údaje – číslo bankovního účtu;
 • údaje o vztahu subjektu údajů k Advokátům;
 • údaje nezbytné pro plnění evidenčních a vykazovacích povinností Advokátů jakožto zaměstnavatele;
 • údaje o kvalifikaci a pracovních zkušenostech subjektu údajů jako uchazeče o zaměstnání v advokátní kanceláři;
 • údaje, které Advokátům poskytli její klienti nebo jejich zástupci v rámci plnění smlouvy o poskytování právních služeb a při výkonu činností, které s tímto bezprostředně souvisejí.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou Advokáty zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy se subjektem údajů, resp. po dobu účinnosti závazkového právního vztahu, v souvislosti s nímž jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány. Déle jsou osobní údaje zpracovávány jen za předpokladu, že tak stanoví právní předpis, anebo odůvodňuje-li takové zpracování potřeba či potenciál úplného vypořádání nároků ze závazkového právního vztahu uzavřeného mezi Advokáty jakožto správcem a subjektem údajů, resp. třetí osobou, jsou-li v této souvislosti zpracovávány osobní údaje subjektů údajů.

  

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokáti osobní údaje zpřístupňují pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Advokáty, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů je k dispozici v sídle Advokátů.

Advokáti jsou v zákonem stanovených případech oprávněni, resp. povinni některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci, resp. subjektům pověřených k plnění úkolů ve veřejném zájmu. 

V případě, že je předání osobních údajů nezbytně nutné k poskytnutí právních služeb jiným poskytovatelem právních služeb, Advokáti postupují v souladu se zákonem o advokacii, dle kterého je advokát při poskytování právních služeb vázán povinností mlčenlivosti.

  

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

Při návštěvě webových stránek se do prohlížeče ukládají informace v podobě souborů cookie (malé textové soubory). Do těchto souborů se ukládají údaje o tom, jak stránku používáte (identifikátory, datum návštěvy atd.). Využíváním cookie usnadňuje používání webových stránek. Ukládání cookie lze zabránit a již existující cookie lze smazat prostřednictvím odpovídajících nastavení prohlížeče. Funkce nápovědy u většiny prohlížečů vysvětlí, jak lze tato nastavení provést. Pokud budou cookie deaktivovány, nebudete možné využívat všechny prvky webové stránky. Většina novějších webových prohlížečů nabízí možnost kontroly uložených cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Každý prohlížeč má toto nastavení jiné. 

Pokud chcete více informací o souborech cookie nebo chcete vědět, jaké cookies máte uložené ve vašem zařízení a jak je spravovat a mazat, navštivte tuto webovou stránku www.allaboutcookies.org

Detaily o cookie na webových stránkách vycházejí z kategorií cookie, které naleznete v příručce Mezinárodní obchodní komory, podle níž se cookies dělí do následujících kategorií- Nezbytně nutné (Strictly Necessary), výkonnostní (Performance), funkční (Functionality) nebo cílené (Targeting). 

Nezbytně nutné cookie (Typ 1) – základní cookie jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky plnily své základní funkce. Tyto soubory cookies umožňují navigaci na stránkách a použití požadovaných prvků, např. přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Bez těchto cookies není možno poskytovat služby, které umožňují provoz webových stránek.

Výkonnostní cookie (Typ 2) – výkonnostní (analytické) cookie týkající se výkonu shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem návštěvníci používají webové stránky. Tyto soubory cookies ukazují, jak probíhá interakce mezi návštěvníky a  webovými stránkami, neboť poskytují informace o navštívených oblastech, o čase stráveném na stránkách a o výskytu případných problémů, např. chybových hlášení. Tyto informace pomáhají zlepšit výkon webových stránek. 

Funkční cookie (Typ 3) – Tyto cookie umožňují vylepšování komfortu a účinnosti webových stránek a zpřístupňují nejrůznější funkce. Ve funkčních cookie lze například uložit jazyková nastavení. 

Cílené cookie (Typ 4) – tyto cookie se používají pro znázornění reklamy, která je relevantní pro uživatele a jeho zájmy. Tyto cookies lze také použít pro uložení a měření efektivity reklamní kampaně, se kterou se zákazník seznámil během návštěvy konkrétních webových stránek. Díky tomu lze také lépe komunikovat s potenciálními inzerenty.

 

CIZÍ COOKIE

Během prohlížení webových stránek vám mohou být zasílány cookies(s) z daných webových stránek, ale i z webových stránek spravovaných jinými organizacemi (cizí cookie neboli cookie třetích stran). To je, například, případ pluginů pro sociální sítě Google+ a LinkedIn. Jsou součástí webové stránky, generují je přímo tyto weby a vkládají do na navštívené stránky. Pluginy jsou obvykle určeny pro sociální sítě ke sdílení obsahu těchto sítí.

Přítomnost těchto pluginů na webové stránce znamená přenos cookie tam a zpět mezi webovými stránkami třetími stranami. Veškeré informace, které shromáždí třetí strany, budou podřízeny zásadám ochrany soukromí těchto stránek. 

 

GOOGLE ANALYTICS

Advokáti na svých webových stránkách používají některé nástroje služby Google Analytics, kterou poskytuje Google, Inc. („Google“), pro analýzu návštěvnosti webu.

Google Analytics jsou cizí cookie, které se shromažďují a zpracovávají anonymně pro potřeby monitorování prohlížení a zvýšení efektivity navigace (výkonnostní cookie).

Analytics cookie se používají ke shromažďování informací, které pomáhají zjistit, jakým způsobem návštěvníci využívají webové stránky a jaké jsou jejich preference, ovšem anonymně (mezi shromažďovanými informacemi je IP adresa uživatele). Google Analytics tyto informace shromažďuje a zpracovává proto, aby z nich následně sestavil statistické přehledy o využití webových stránek.

Webové stránky nevyužívají nástroj Google Analytics k monitorování ani ke shromažďování osobních údajů ani jiných informací, které by mohly vést k identifikaci návštěvníků webových stránek. Webové stránky nedovolují provádět operace tohoto typu třetím stranám. Google nepřiřazuje IP adresy k žádným jiným údajům, které vlastní, ani se nepokouší přiřadit žádné IP adresy k žádným identitám uživatelů webových stránek. Google může tyto informace postoupit třetím stranám, jestliže to nařizují právní předpisy nebo jestliže třetí strany zpracovávají tyto údaje pro potřeby a ve jménu společnosti Google.

Podrobnější informace o cookie nástroje Google Analytics naleznete na webových stránkách Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Jestliže si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďované pomocí nástroje Google Analytics, máte možnost nainstalovat si do svého prohlížeče přídavný doplněk (add-on), tzv. Google Analytics opt-out, z následujícího odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs

  

GOOGLE MAPS

Pro lokalizování Advokátů používáme Google Maps. (Google). Informace o používání vyhledávače včetně Vaší IP adresy jsou předávány serveru Google do USA, kde jsou ukládány. To znamená, že jakmile používáte vyhledávač, ukládá Google na Vašem počítači rovněž cookie. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google Inc. jsou k dispozici na https://policies.google.com/privacy . V nastavení prohlížeče můžete používání cookies povolit nebo zakázat. 

  

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají podle právních předpisů na ochranu osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup– subjekt údajů má právo od Advokátů jakožto správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
 • právo na opravu– subjekt údajů má právo, aby Advokáti bez zbytečného odkladu opravili na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají;
 • právo na výmaz(právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo, aby Advokáti zlikvidovali osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovávají, pokud jsou splněny stanovené podmínky a subjekt údajů o to požádá;
 • právo na omezení zpracování– subjekt údajů má právo, aby Advokáti v určitých případech omezili zpracování jeho osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů– subjekt údajů má právo, pokud jsou splněny stanovené podmínky, získat od Advokátů osobní údaje, které Advokátům poskytl, a předat je jinému správci nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si správci předali osobní údaje mezi sebou;
 • právo vznést námitku proti zpracování– subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Advokátů, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • právo odvolat souhlas– zpracovávají-li Advokáti osobní údaje subjektu údajů na základě jeho dobrovolného souhlasu, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv jsou Advokáti oprávněni účtovat za realizaci daného práva přiměřený poplatek, případně jeho realizaci odmítnout.

V případě jakýchkoliv dotazů či stížností týkajících se zpracování osobních údajů prováděného Advokáty se můžete obracet přímo na Advokáty písemně na adrese jejího sídla, elektronickou poštou na adrese info@jgkadvokati.cz nebo datovou schránkou ID DS: sbfmbic, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 


Copyright © BMI SYSTEM s.r.o. 2024